Podpisanie umowy z NFOŚiGW

Podpisanie umowy z NFOŚiGW

Podpisanie umowy z NFOŚiGW

Dnia 8 czerwca 2018 roku Spółka „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę na dofinansowanie projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Kępno – etap III” w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” (oś priorytetowa II ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”) Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020,

Wartość całego projektu wynosi 58 808 702,22 mln zł z czego 27 183 268,40 mln zł to środki pochodzące z dofinansowania z UE.
W ramach projektu zaplanowana jest realizacja 7 zadań inwestycyjnych:

  1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mikorzyn, Domanin.
  2. Budowa układu grzewczego opartego na pompach ciepła, a wykorzystujących ciepło opadowe zawarte w wodzie zrzucanej z oczyszczalni ścieków.
  3. Opracowanie systemu informacji geograficznej (system informacji przestrzennej gis, sip) skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania informacji w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.Rozbudowa kanalizacji ogólnospławnej i budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej – os. Przemysława w Kępnie , ulice: Powstańców Wlkp. Nowowiejskiego, Turowskiego, Młynarza, Schmidta, Chopina i Moniuszki.
  4. Renowacja tranzytowych kanałów sanitarnych oraz komór i studni na kanałach z zastosowaniem technologii rękawa.
  5. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Wojska Polskiego, Zielonej, 21-Stycznia, Manifestu Lipcowego w Kępnie.
  6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Mielęcki oraz Szklarka Mielęcka.

W ramach projektu planowana liczba osób podłączonych do kanalizacji sanitarnej: 1456 osób
Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych: 1 szt.
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: ok. 26,16 km
Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej: 3,90 km
Długość wyremontowanej kanalizacji sanitarnej: 6,19 km
Projekt realizowany będzie do końca 2020 roku.
Sprawna realizacja wielomilionowego przedsięwzięcia  przyczyni się do poprawy stanu środowiska, a dodatkowo stworzone zostaną warunki dla dalszego rozwoju miejscowości  poprzez uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę. Realizacja przez Spółkę Projektu to nie tylko wymierne efekty w postaci wybudowanej oraz zmodernizowanej  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ale również uatrakcyjnienie terenów pod względem inwestycyjnym, ale przede wszystkim wkład w poprawę jakości życia mieszkańców obu gmin oraz ochrona środowiska naturalnego.

 

 

ZGŁOŚ NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
W celu zapewnienia realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystywaniu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:  naduzycia.pois@mr.gov.pl  lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci, na której znajduje się więcej informacji na temat mechanizmu.

WAŻNE LINKI
Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko
www.pois.gov.pl
Serwis Instytucji Wdrażającej Programu Infrastruktura i Środowisko
http://poiis.nfosigw.gov.pl/

Polecane artykuły