Stawki, opłaty, taryfy

Usługi sprzętowe

Załącznik do zarządzenia nr 010/11/2020 Zarządu Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o. z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany cennika usług sprzętowych.

– ceny netto

Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

Cennik

* Do cen netto określonych w tabelach dolicza się podatek od towarów i usług. Na dzień sporządzenia cennika stawka wynosi 8%.