Przyłącz się do kanalizacji Wodociągów Kępińskich

Zawieranie umów

wszelkie informacje potrzebne by podłączyć się do sieci

Dokumenty do pobrania

INFORMACJE POTRZEBNE DO ZAWARCIA UMOWY NA DOSTARCZENIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ UMOWY NA PROWADZENIE ODCZYTÓW I ROZLICZEŃ

W celu zawarcia umów należy przedstawić:

Dla osób fizycznych:

  • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością lub lokalem,
  • Dowód osobisty

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

  • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością lub lokalem, kserokopię umowy dzierżawy
  • Dokument potwierdzający prowadzenie działalności (aktualny wpis do ewidencji gospodarczej lub wpis do KRS),
  • NIP

 

INFORMACJE POTRZEBNE DO ZAWARCIA UMOWY NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODNEGO LUB KANALIZACYJNEGO

W celu zawarcia umowy należy do wniosku załączyć:

  • Mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (akt własności, dzierżawy, umowę najmu itd.)

 

WARUNKI TECHNICZNE

Do wniosku o wydanie warunków technicznych należy załączyć:

  • Mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych

 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO

W celu spisania protokołu odbioru technicznego należy załączyć:

  • Mapę powykonawczą z naniesioną inwentaryzacją