Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Dnia 26 kwietnia 2017 roku Spółka „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. podpisała
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno – etap II”

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 196 016,42 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to: 4 276 760,50 PLN
Kwota dofinansowania stanowi 85% wydatków kwalifikowanych i wynosi
3 635 246,42 PLN

W ramach projektu zaplanowana jest realizacja 7 zadań inwestycyjnych.

  1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – Krążkowy.
  2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – oś. Jana Pawła II w Kępnie.
  3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Kępno ul. Sportowa (dawna Walki Młodych).
  4. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszowa gmina Kępno.
  5. Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej – rozdział na kanalizację sanitarną i deszczową Kępno ul. Warszawska.
  6. Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej – rozdział na kanalizację sanitarną i deszczową Kępno  ul. Lipowa.
  7. Wykonanie zadaszenia na oczyszczalni ścieków w Baranowie.

Obecnie Projekt pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno etap II” jest w zaawansowanej fazie realizacji. Zakończone zostało pięć z siedmiu zadań Projektu. Równocześnie dla pozostałych dwóch kontraktów pn. Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w postaci rozdziału na kanalizację sanitarną i deszczową Kępno ul. Warszawska oraz
ul. Lipowa trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawców, planowany termin realizacji rzeczowej przewiduje się na wiosnę 2019 roku.

Obecnie Projekt pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno etap II” jest w zaawansowanej fazie realizacji. Zakończone zostało pięć z siedmiu zadań Projektu. Równocześnie dla pozostałych dwóch kontraktów pn. Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w postaci rozdziału na kanalizację sanitarną i deszczową Kępno ul. Warszawska oraz
ul. Lipowa trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawców, planowany termin realizacji rzeczowej przewiduje się na wiosnę 2019 roku.

Zadanie nr 1:

„Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, Krążkowy dz. 590/3”

W ramach kontraktu wykonano 700 mb sieci wodociągowej oraz 680 mb kanalizacji sanitarnej. Termin zakończenia robót: 30.08.2018r.

Generalny wykonawca robót: ETP SA,
z siedz. w Katowicach.

Wartość umowy: 742 117,08 zł netto.

Zadanie nr 2:

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanaliza-cyjnej, Kępno os. Jana Pawła II”

W ramach kontraktu wykonano 1310 mb sieci wodociągowej, 2 579 mb kanalizacji sanitarnej, w tym jedna tłocznia ścieków. Termin zakończenia robót: 30.06.2018r.

Generalny wykonawca: ETP SA, z siedz.
w Katowicach.

Wartość umowy: 1 475 082,34 zł netto.

Zadanie nr 3:

„Rozbudowa kan. sanitarnej, ul. Sportowa, Kępno dz. 1521/9”

W ramach kontraktu wykonano 102,8 mb kanalizacji sanitarnej, w tym jedna przepom-pownia ścieków. Termin zakończenia robót:  30.06.2018r.

Wykonawca robót: HYDROMONTAŻ Usługi Wod.-Kan. Mateusz Cieplik, z siedz.
w Ostrowie Wlkp.

Wartość umowy: 81 000,00 zł netto.

Zadanie nr 4:

„Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, Olszowa”

W ramach kontraktu wykonano 116 mb sieci wodociągowej oraz 75,5 mb kanalizacji sanitarnej. Termin zakończenia:  30.06.2018 r.

Wykonawca robót:  HYDROMONTAŻ Usługi Wod.-Kan. Mateusz Cieplik, z siedz.
w Ostrowie Wlkp.

Wartość umowy: 68 500,00 zł netto.

Zadanie nr 7:

„Wykonanie zadaszenia na oczyszczalni ścieków w Baranowie”

W ramach zadania wykonane zostało zadaszenie zabezpieczjące tymczasowo magazynowane odwodnione osady przed wtórnym uwodnieniem. Termin zakończenia robót: 30.07.2018r.

Wykonawca robót: „PABLO” Paweł Jarczak, z siedz. w Ostrzeszowie

Wartość zadania: 505 531,72 PLN

Polecane artykuły