Zasady podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borek Mielęcki i Szklarka Mielęcka

Zasady podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borek Mielęcki i Szklarka Mielęcka

Zasady podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borek Mielęcki i Szklarka Mielęcka

Aby dokonać podłączenia nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej należy:

  • W pierwszym kroku złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci w Biurze Obsługi Klienta (siedziba Spółki ul. Wrocławska 28) oraz załączyć: - dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości;

  • Wykonać we własnym zakresie podłączenie budynku łącznie ze studzienką przyłączeniową do zaślepionego odgałęzienia wyprowadzonego do granicy nieruchomości, zgodnie z uzyskanymi Warunkami Technicznymi podłączenia;

  • Z chwilą wykonania podłączenia do sieci kanalizacyjnej (przed zasypaniem) należy wykonać dokumentację fotograficzną montowanego przyłącza (studnia, przebieg i zagłębienie rury);

  • Niezwłocznie po podłączeniu należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta celem podpisania umowy na odbiór ścieków;

  • W ostatnim kroku należy wystąpić z wnioskiem o wydanie protokołu odbioru przyłącza.

Prosimy mieszkańców o przyłączenie swoich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w terminie do dnia 31.12.2021 r.

 

Zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. Ponadto z godnie z art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do obowiązków właściciela nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat stanu realizacji, a także możliwości przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej zapraszamy do kontaktu:

Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 28
63-600 Kępno
Tel./fax. 62 78 224 50
biuro@wodociagi.kepno.pl

W czerwcu 2018 r. Spółka  „WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE” występując w roli Beneficjenta  uzyskała dofinansowanie w wysokości 27 183 286,40 PLN środków UE na  realizację Projektu pod nazwą: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KĘPNO ETAP III”, którego  całkowity  koszt  to 58 808 702,22 PLN.

 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek Mielęcki oraz Szklarka Mielęcka” to jedno z zadań wchodzących w zakres Projektu. Powstała sieć kanalizacyjna
w powyższych miejscowościach o łącznej długości 5,87 km pozwoli do końca 2021 roku na przyłączenie ok. 440 nowych osób.

Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska w naszym regionie. Dodatkowo, stworzone zostaną warunki do dalszego rozwoju gminy Kępno poprzez uzbrojenie w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną terenów inwestycyjnych. Staraliśmy się, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, objąć zakresem Projektu większość nieskanalizowanych obszarów gminy Kępno.

Projekt  nr POIS.02.03.00-00-0083/17
„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI  KĘPNO ETAP III”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Z satysfakcją stwierdzamy, iż od czerwca br. inwestycja związana z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek Mielęcki oraz Szklarka Mielęcka jest zakończona i gotowa na przyłączenie nowych użytkowników. Wybudowano 5,87 km sieci kanalizacyjnej, 6 przepompowni, oraz 110 przyłączy do posesji. Przypominamy mieszkańcom o obowiązku przyłączenia się do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej.

Polecane artykuły