Zarządzenie Zarządu Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. w sprawie kontroli przyłączy

Zarządzenie Zarządu Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. w sprawie kontroli przyłączy

Zarządzenie Zarządu Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. w sprawie kontroli przyłączy

Zarządzenie nr 010/01/2020

Zarządu Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.
z dnia 4 lutego 2020 roku

     w sprawie: powołania Zespołu do spraw przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości przyłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji będącej własnością Spółki na terenie Miasta i Gminy Kępno oraz Gminy Baranów.

Zarząd Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 3e Regulaminu Pracy Zarządu z dnia 31 marca 2016r., zarządza się co następuje:

§ 1

Postanawiam powołać Zespół do spraw przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości przyłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji będącej własnością Spółki na terenie Miasta i Gminy Kępno oraz Gminy Baranów.

    W skład zespołu wchodzą:

Pan Adrian Garyga i Pan Zbigniew Szymański oraz Pani Dorota Kłodnicka.

Kontrole mają na celu sprawdzenie szczelności i poprawności przyłączy wodociągowych i sanitarnych oraz nielegalnych podłączeń wód opadowych (rynny dachowe, kratki ściekowe, rury drenażowe) do urządzeń kanalizacji bedącej własnością Spółki.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 2

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Zarządu

Marek Misała

Kontrole przyłączy kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Kępno oraz Gminy Baranów

Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. informuje, że rozpoczęły się kontrole nieruchomości. Celem kontroli jest ujawnienie nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, a także odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

Po wykryciu nielegalnego przyłącza, powołany zespół składający się z upoważnionych pracowników będzie informował właściciela posesji o możliwych sankcjach oraz wezwą do odcięcia wadliwych podłączeń. Po upływie określonego terminu kontrola przeprowadzana będzie powtórnie.

Zgodnie z zapisem art.28 ust. 1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019 poz. 1437) karze grzywny do 5000 zł podlega ten, kto nielegalnie pobiera wodę z urządzeń wodociągowych lub w niewłaściwy sposób wpływa na funkcjonowanie wodomierza głównego/urządzenia pomiarowego lub zaworu odcinającego. Ponadto karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 podlega ten, kto nielegalnie odprowadza ścieki do urządzeń kanalizacji (art. 28 ust. 4 ustawy) oraz ten, kto nie stosuje się do zakazów odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej (art. 28 ust. 4a w związku z art. 9 ust. 1 i 2).

Nieprawidłowe włączenie i odprowadzanie wód opadowych w okresach deszczowych jest przyczyną:

  • lawinowego wypełnienia kanałów sanitarnych i jednocześnie negatywnym wpływem na pracę Oczyszczalni Ścieków,
  • zalewania nieruchomości oraz lokalnych podtopień z uwagi na przeciążenia hydrauliczne kanałów.

Kontrole nie są zapowiedziane, w związku z tym spółka wzywa właścicieli nieruchomości do dokonania samodzielnego sprawdzenia, dokąd płyną wody opadowe z ich posesji i zlikwidowanie ewentualnych uchybień.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wody opadowe i roztopowe powinny być zagospodarowywane na własnym terenie lub odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

Polecane artykuły