Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej

Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej

Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej

15 lipca 2020 r. w Kępińskim Ratuszu Prezes Wodociągów Kępińskich podpisał umowę dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borek Mielęcki oraz Szklarka Mielęcka.

Zadanie przeznaczone do realizacji nosi nazwę „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borek Mielęcki oraz Szklarka Mielęcka” i jest kolejnym etapem realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno etap III”. Wykonawcą zadania jest firma ELEKTROMEX sp. z o. o. z Kępna. Wartość umowy to 7 479 349,65 zł! Na realizację przedsięwzięcia Spółka pozyskała w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, która opiewa na kwotę 2 888 264,58 zł. Termin realizacji to koniec grudnia 2020 r.

 

Polecane artykuły