Ogłoszenie dotyczące zmiany podmiotu składającego wniosek o zawarcie umowy

Ogłoszenie dotyczące zmiany podmiotu składającego wniosek o zawarcie umowy

Ogłoszenie dotyczące zmiany podmiotu składającego wniosek o zawarcie umowy

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: zmiany podmiotu składającego wniosek o zawarcie umowy

     „Wodociągi Kępińskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Kępnie [dalej: „Spółka”], działając na postawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.    o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków             (Dz.U. z 2019 poz.1437), informują, że zmieniają się zasady składania wniosków o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla budynków wielolokalowych. Zgodnie bowiem z zapisem Rozdziału 2 zatytułowanym „Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” i w myśl Art. 6 ust 6 tego rozdziału. „Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę, o której mowa w ust 1, także z osobą korzystającą  z lokalu wskazaną we wniosku.”

A zatem co do zasady wnioski o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę                 i odprowadzanie ścieków zawierane przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, dotyczące nieruchomości lokalowych winny być składane przez właściciela lub zarządcę takiego budynku, nie zaś przez osobę korzystającą           z lokalu. Jednocześnie informuję, że wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie        w wodę i/lub odprowadzanie ścieków złożony przez osobę korzystającą z lokalu         w budynku wielolokalowym nie będzie rozpatrzony. Natomiast prawidłowo złożony wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków składany w imieniu lokatora w budynku, który nie spełnia wymogów art. 6 ust 6 pkt 1) do 7) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie zostanie rozpatrzony, a różnica wskazań podlicznika lokalowego obciążać będzie wodomierz główny.

Termin obowiązywania w/w zasad ustala się na dzień: 01-11-2020r.

Załączniki:

Wyciąg z ustawy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dz.U.2019.1437 t.j. z dnia 2019.08.01

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 19 września 2020r.

Wejście w życie:

14 stycznia 2002 r.

USTAWA

z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 1

Rozdział  2

Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Art.  6.  [Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków]

  1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

  1. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych;

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą;

3) właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;

5) właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami;

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

Polecane artykuły