Instalacja Dodatkowego Wodomierza – Podlicznika Ogrodowego

Instalacja Dodatkowego Wodomierza – Podlicznika Ogrodowego

Instalacja Dodatkowego Wodomierza – Podlicznika Ogrodowego

Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. dopuszczają możliwość rozliczania wody bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza (podlicznika ogrodowego). Aby skorzystać z tej opcji, należy przeprowadzić analizę opłacalności montażu wodomierza odliczającego.

Kiedy warto zamontować podlicznik ogrodowy?

W przypadku ogrodu o niewielkiej powierzchni, na jego podlewanie zużywana jest niewielka ilość wody, a instalacja jest nieopłacalna. Na oszczędności można liczyć, jeżeli w okresie roku zużycie wody „ogrodowej” wynosi przynajmniej 15-20 m³. Taka ilość pozwala zbilansować koszty związane z wydaniem warunków technicznych, przeglądem i opomiarowaniem instalacji oraz wymianą/legalizacją wodomierza.

Zgoda na montaż takiego wodomierza może być wyrażona wyłącznie w przypadku całkowitego wyeliminowania możliwości zrzutu do kanalizacji wody/bądź ścieków powstałych po jej zużyciu.

Wymagania Techniczne Montażu Podlicznika

 1. Lokalizacja montażu: Wodomierz dodatkowy – podlicznik ogrodowy należy zamontować na instalacji wewnętrznej za zaworem antyskażeniowym wewnątrz budynku, w pobliżu punktu poboru wody. Za podlicznikiem nie może znajdować się żaden punkt poboru z możliwością odprowadzania wody do systemu kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku zaworu antyskażeniowego na przyłączu, wymaga się wstawienia takiego zaworu zgodnie z załączonym schematem.
 2. Zawory kulowe: Przed i za podlicznikiem należy zamontować zawory kulowe odcinające.
 3. Zalecany model wodomierza: Zgodnie z przyjętym systemem opomiarowania poboru wody, zaleca się zamontowanie wodomierza Aquarius z nakładką IZAR CP do odczytu radiowego firmy Diehl Metering, zakupionego w Wodociągach Kępińskich Sp. z o.o. i zamontowanego przez naszych pracowników. Zalecana średnica wodomierza to DN15.
 4. Dostęp do wodomierza: Powinien być swobodny i bezpieczny.
 5. Prace montażowe: Prace związane z wykonaniem podejścia przewodów do węzła wodomierzowego oraz montażem węzła wodomierzowego wykonuje na własny koszt Odbiorca.
 6. Legalizacja podlicznika: Odbiorca usług dokonuje legalizacji (wymiany) podlicznika zgodnie z odrębnymi przepisami. Obecna legalizacja wodomierza wynosi 5 lat, okres ważności legalizacji wodomierza wynosi 5 lat, licząc od dnia następnego po roku wykonania legalizacji.
 7. Dokonanie odczytu: Odbiorca usług posiadający odczyt zdalny wodomierza dodatkowego, co 10 lat musi zakupić nowy moduł radiowy, gdy jego żywotność jest krótsza niż okres legalizacji wodomierza.
 8. Ważność cechy legalizacyjnej: W przypadku, gdy wodomierz nie będzie posiadał ważnej cechy legalizacyjnej, Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. może odmówić uwzględniania jego wskazań przy naliczaniu zużycia wody i ilości odprowadzonych ścieków.
 9. Prace montażowe: W oparciu o niniejsze warunki należy przeprowadzić prace montażowe, a następnie zgłosić ich wykonanie w Spółce poprzez złożenie wypełnionego druku „Zlecenie przeglądu technicznego montażu wodomierza odliczającego” dostępnego na stronie internetowej Wodociągów Kępińskich Sp. z o.o. lub w Biurze Obsługi Klienta.
 10. Przegląd techniczny: W ramach przeglądu technicznego dokonywane jest sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wodomierza odliczającego z niniejszymi warunkami, z określeniem źródeł opomiarowania wszystkich punktów poboru w budynku.
 11. Zaplombowanie wodomierza: Podczas przeglądu technicznego pracownik Wodociągów Kępińskich Sp. z o.o. zaplombuje wodomierz odliczający.
 12. Warunki pozytywnego przeglądu: Warunkiem pozytywnego przeglądu technicznego instalacji wodomierza odliczającego jest posiadanie sprawnego zaworu antyskażeniowego w węźle wodomierza głównego.
 13. Protokół i opłaty: Po dokonaniu przeglądu technicznego zostanie wystawiony protokół oraz naliczona opłata za usługę zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług pozostałych Wodociągów Kępińskich Sp. z o.o.
 14. Opłaty za brak możliwości przeglądu: W przypadku braku możliwości dokonania przeglądu z winy Odbiorcy, zostanie naliczona opłata z tytułu braku możliwości realizacji usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem „usług pozostałych” Wodociągów Kępińskich Sp. z o.o.
 15. Wniosek o aktualizację umowy: W terminie 3 dni od dokonania pozytywnego przeglądu technicznego Odbiorca jest zobowiązany złożyć w Biurze Obsługi Klienta „Wniosek aktualizacji umowy w zakresie prowadzenia rozliczeń uwzględniającego wodę bezpowrotnie zużytą”. Wodomierz dodatkowy zostanie wprowadzony do ewidencji rozliczeń po spełnieniu ww. warunków formalnych.

Dzięki niniejszym wskazówkom dotyczącym montażu dodatkowego wodomierza, możemy racjonalnie zarządzać zużyciem wody, co przekłada się na oszczędności oraz lepsze gospodarowanie zasobami. Zachęcamy wszystkich naszych klientów do rozważenia montażu podlicznika ogrodowego zgodnie z przedstawionymi wytycznymi.

Polecane artykuły