OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU DO CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNYCH – UNIEWAŻNIONE

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU DO CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNYCH – UNIEWAŻNIONE

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU DO CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNYCH – UNIEWAŻNIONE

Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie, ul. Wrocławska 40, 63-600 Kępno, zaprasza do złożenia oferty na zakup samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnych marki MAN.

 1. Określenie przedmiotu sprzedaży:
   1. Specyfikacja techniczna pojazdu:
 1. Podwozie: MAN TGS 18.320
 2. Paliwo: ON
 3. Rok produkcji: 2014 (pierwszy właściciel)
 4. Data pierwszej rejestracji: 13.08.2014 r.
 5. Nr rejestracyjny: PKE 3L98
 6. VIN: WMA06SZZ8EW197793
 7. Przebieg pojazdu: 186 420 km (stan na dzień 01.07.2024 r.)
 8. Pompa ciśnieniowa: URACA KD718 170 bar/333 l/min, liczba mth: 1660
 9. Pompa ssąca: CVS 900 m3/h, liczba mth: 2012
 10. Dopuszczalna masa całkowita: 18 000 kg
 11. Masa własna: 14390 kg
 12. Rodzaj zabudowy: FFG, Nr: 20-0140201, produkcja: 08/2014
 13. Rodzaj kabiny: 3 osobowa
 14. Liczba osi: 2
 15. Skrzynia biegów: manualna
 16. Zawieszenie osi przedniej / tylnej: resor / poduszki
 17. Pojemność silnika: 10518,00 cm3
 18. Norma spalin: EURO 5
 19. Moc silnika: 235 kW
 20. Wymiary:
 • Długość pojazdu: 7480 mm
 • Szerokość pojazdu: 2550 mm
 • Wysokość pojazdu: 3460 mm
 1. Wąż ssący DN 100 – 20 mb
 2. Wąż ciśnieniowy DN 25 – ok. 120 mb bez układarki węża
 3. Wąż ciśnieniowy DN 13 – ok. 40 mb bez układarki węża
 4. Pilot radiowy – 1 szt
 5. Ogrzewanie niezależne Webasto
 6. Wysięgnik kombinowany hydrauliczny
 7. Przystawka mocy NMV

 

   1. Objętość zbiorników
 1. Objętość zbiornika: 8000 l
 2. Podziały zbiornika:
 • Komora szlamu: 5500 l, komora wody: 2500 l
 • Komora szlamu: 3500 l, komora wody: 4500 l
 1. Możliwość napełnienia całego zbiornika wodą.
 2. Cylindryczny zbiornik stalowy ze stali (S235JR+AR), grubość płaszcza 6 mm
   1. Układ podgrzewania wody
   2. Pojazd techniczne sprawny, w ciągłej eksploatacji.
 1. Cena wywoławcza: 700 000,00 zł netto.
 2. Termin i sposób złożenia oferty:
  1. Oferta musi zawierać nazwę, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej oferenta oraz oferowaną cenę netto zakupu pojazdu.
  2. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przy użyci e-dowodu osobistego) lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym oferenta, na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: biuro@wodociagi.kepno.pl
  3. Termin składania ofert: 17 lipca 2024 roku

 

 1. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Cena i kryteria oceny:

W ofercie należy podać cenę netto wyrażoną w złotych polskich będącą ceną powyżej ceny wywoławczej. Wyłonienie oferty najkorzystniejszej nastąpi na podstawie kryterium najwyższej ceny (oferta z najwyższą ceną uznana zostanie za najkorzystniejszą). W przypadku otrzymania ofert porównywalnych Sprzedający wystąpi do Oferentów o złożenie ofert dodatkowych, których wartość nie może być niższa niż w złożonych wcześniej ofertach. Oferty z cenami poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

 1. Umowa zakupu i wydanie pojazdu

Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do podpisania umowy kupna – sprzedaży w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży bez podawania przyczyn.
 2. Oględziny pojazdu są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. Miejsce oględzin: Oczyszczalnia ścieków, 63-604 Baranów, ul. Ekologiczna 8.
 3. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

Karol Szymczak tel. 728 866 850 (oględziny pojazdu)

 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o., z siedzibą w Kępnie, ul. Wrocławska 40, 63-600 Kępno.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO).
  3. Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji procesu sprzedaży pojazdu.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jedynie uprawnione podmioty w okolicznościach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  6. Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszy przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  10. Kontakt z inspektorem danych osobowych (IOD): iod@wodociagi.kepno.pl
  11. Biorący udział w postępowaniu potwierdza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu sprzedaży pojazdu przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.

 

PREZES ZARZĄDU

Marek Misała

Polecane artykuły