Dodatkowe usługi WK

Załącznik do zarządzenia nr 010/01/2023 Zarządu Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o. z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany cennika usług świadczonych przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o

Usługi eksploatacji sieci:

Ceny netto.

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji:

Każde rozpoczęcie pierwszej godziny pracy rozliczane jest jako pełna godzina.
Każda kolejna godzina prac jest rozliczana w okresach 30 min.
Ceny netto.

Wykonanie inspekcji TV odcinka kanalizacji o średnicy dn 100÷250 (bez kosztów
czyszczenia przewodu):

Ceny netto.

Opłata za brak możliwości realizacji usługi zleconej przez Klienta – 100,00 zł **

**Dotyczy kosztów poniesionych przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o. w sytuacjach, w których:

  • Klient nie pojawi się terminowo w ustalonym miejscu realizacji usługi;
  • Klient nie zapewnił dostępu do urządzeń wod-kan będących przedmiotem zlecenia, w szczególności dostępu do węzła wodomierzowego lub
    studzienki kanalizacyjnej
  • Instalacja wodomierza, podlicznika lub rozdział instalacji została wykonana niezgodnie z warunkami technicznymi (negatywny wynik przeglądu
    technicznego) i zachodzi konieczność prze prowadzenia ponowne go przeglądu technicznego

Przy wykonywaniu usługi w soboty, niedziele i święta stawka za każdą usługę ulega podwyższeniu o 70 zł + VAT