Stawki, opłaty, taryfy

Usługi sprzętowe

Załącznik do uchwały nr 1/06/2018 Zarządu Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o. o. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany cennika usług sprzętowych i pozostałych.

– ceny netto

Ceny obowiązujące w gminie Baranów

UCHWAŁA NR XXXVII/239/2013

RADY GMINY BARANÓW

z dnia 2 grudnia 2013 roku

w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się dopłatę do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Baranów:

1. za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 0,60brutto do 1 m3wody.

§ 2

Dopłata, o której mowa w § 1:

1. obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,

2. przekazywana będzie co dwa miesiące Przedsiębiorstwu „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie po przedłożeniu rozliczenia sprzedanej wody.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXVII/187/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie i na słupach ogłoszeniowych w miejscowościach sołeckich gminy Baranów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

Cennik

* Do cen netto określonych w tabelach dolicza się podatek od towarów i usług. Na dzień sporządzenia cennika stawka wynosi 8%.

Enter your keyword